แจกไฟล์

แบ่งปันไฟล์ Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) สำหรับครูผู้สอน เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน โดยครูเอกพงศ์ ปิ่นเงิน

แบ่งปันไฟล์ Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) สำหรับครูผู้สอน เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน โดยครูเอกพงศ์ ปิ่นเงิน

รายงานการนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้นตอน (The 5E’s of Inquiry-Based Learning)

นายเอกพงศ์ ปิ่นเงิน ตำแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้นตอน (The 5E’s of Inquiry-Based Learning) เป็นผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่องหนึ่งของโรงเรียน ซึ่งเป็นการใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้นตอน (The &E’s of Inquiry-Based Learning) ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่อง โซ่อาหาร เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ที่มีการใช้เครื่องมืออย่างหลากหลาย อาทิ แผนการจัดการเรียนรู้ การจำลองสถานการณ์ และสื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยรายงานฉบับนี้จะรวบรวมรายละเอียดของผลงาน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้นตอน (The 5E’s of Inquiry-Based Learning) ในหัวข้อดังนี้

๑) ความสำคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีปฏิบัติที่นำเสนอ

๒) จุดประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินงาน

๓) กระบวนการ หรือขั้นตอนการดำเนินงาน

๔) ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่ได้รับ

๕) ปัจจัยความสำเร็จ

๖) บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

๓) การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับ รางวัลที่ได้รับ

๘)การขยายผล ต่อยอด ประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ตัวอย่างไฟล์

แบ่งปันไฟล์ Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) สำหรับครูผู้สอน เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน โดยครูเอกพงศ์ ปิ่นเงิน

ขอบคุณที่มา :: สอนวิทย์ By Kroo BB

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!