event

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ราชบุรี เขต 1

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ราชบุรี เขต 1

คลิกเข้าเรียน :: https://sites.google.com/ratchaburi1.go.th/english21/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     หลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 นี้ พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

     2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

     2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้

2. รูปแบบการอบรม

     การอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกำหนดให้ผู้เข้าอบรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 เมื่อเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว สามารถทำแบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ

3. เนื้อหาการอบรม

     การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 มีเนื้อหาประกอบด้วย

     3.1 การสอนคำศัพท์

     3.2 การสอนด้วยเกม/กิจกรรม

     3.3 การสอนอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี

4. การวัดความรู้

     ทำแบบทดสอบ จำนวน 30 ข้อ โดยมีเกณฑ์การผ่าน 80% จะได้รับวุฒิบัตรทันที ทางอีเมล์ที่ระบุไว้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ราชบุรี เขต 1

ขอบคุณที่มา :: สพป.ราชบุรี เขต 1

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!