วิชาชีพครูครูผู้ช่วย

ขั้นตอน การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู P-License สามารถใช้สมัครสอบครูผู้ช่วยได้

ขั้นตอน การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู P-License สามารถใช้สมัครสอบครูผู้ช่วยได้

คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง เข้าศึกษาตั้งแต่ ปี 2562 และมีเลขอัพโหลดจากมหาวิทยาลัย หลักที่สำนักมาตรฐานวิชาชีพยืนยันข้อมูลในระบบ Ksp bundit แล้ว ท่านสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูได้เลย

โดยที่ท่านยังไม่ต้องมีผลการทดสอบตามที่คุรุสภากำหนด และยังไม่ต้องมีรายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะหน้าเว็บคุรุสภา

สามารถยื่นคำขอผ่านระบบ KSP Self-Service https://www.ksp.or.th/ksp-selfservice/

แนบเอกสารประกอบคำขอ ดังนี้

  1. มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภารับรองปริญญา เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 และมีเลขที่อัพโหลดจากมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยส่งมายังคุรุสภา เพื่อให้สำนักมาตรฐานวิชาชีพยืนยันข้อมูลในระบบ Ksp bundit
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือรูปถ่ายบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ ประเภทไฟล์ PDF
  3. มีเอกสารสำคัญทางการศึกษา
    3.1 ใบรายงานผลการศึกษาที่สมบรูณ์
    3.2 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาที่ผ่านสภาอนุมัติแล้วเท่านั้น แสกนไฟล์รวม PDF ให้เป็นไฟล์เดียว ขนาดไม่เกิน 2 MB
    – หากเป็นหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ต้องแนบหลักฐานคุณวุฒิปริญญาตรีอื่นๆ ด้วยในระบบ (แนบเอกสารคุณวุฒิ ป.ตรีหรือ ป.โท ที่สำเร็จก่อน เรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)
  4. รูปถ่าย /รูปถ่ายสี หน้าตรงครึ่งตัว ไม่ยิ้มเห็นฟัน ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังไม่มีลวดลาย ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน ประเภทไฟล์ Jpeg เท่านั้น

***พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ***

Back to top button
error: Content is protected !!